کمپرسور دستگاهی الکترومکانیکی است که فشار گاز را با کاهش حجم آن افزایش می دهد. کمپرسورها شبیه پمپ ها هستند، هر دو فشار روی سیال را افزایش می دهند و هر دو می توانند سیال را از طریق خطوط لوله انتقال دهند. از آنجایی که مبرد ها قابل تراکم هستند، کمپرسور حجم گاز را نیز کاهش می دهد. مایعات نسبتاً تراکم ناپذیر هستند. در حالی که برخی از آنها را می توان فشرده کرد، عملکرد اصلی یک پمپ فشار دادن و انتقال مایعات است.

بسیاری از کمپرسورها را می توان مرحله بندی کرد. یعنی سیال را چندین بار یا چندین مرحله فشرده می کنند تا فشار تخلیه یا دیسشارژ افزایش یابد. کمپرسورهای مورد استفاده در سیستم های تبرید باید نشتی نزدیک به صفر از خود نشان دهند. تا اگر بخواهند سال ها بدون سرویس کار کنند، مبرد از بین نرود. این امر مستلزم استفاده از آب بندهای بسیار موثر و یا حتی حذف تمام مهر و موم ها و دهانه ها برای تشکیل یک سیستم هرمتیک است. این کمپرسورها اغلب به عنوان هرمتیک، باز یا نیمه هرمتیک (سمی هرمتیک) توصیف می‌شوند تا چگونگی محصور شدن کمپرسور و نحوه قرارگیری درایو موتور در رابطه با گاز یا مبرد فشرده شده را توضیح دهند.

در کمپرسور سمی‌هرمتیک یا نیمه بسته همانند کمپرسورهای باز، قسمت موتور الکتریکی که وظیفه تبدیل انرژی الکتریکی به حرکت را دارد، جدا از قسمت فشرده‌سازی قرار گرفته است. این دو قسمت توسط یک شفت به یکدیگر متصل می‌شوند. معمولا کمپرسورهای پیستونی و کمپرسورهای اسکرو به شکل سمی هرمتیک طراحی می‌شوند. در عین حال این کمپرسورها از توان بالایی برخوردارند.

مهمترین برندهای تولید کننده کمپرسورهای سمی هرمتیک موارد زیر هستند:

کمپرسور سمی هرمتیک بیتزر
کمپرسور سمی هرمتیک فراسکلد
کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند